Algemene voorwaarden

Participatie in een les bij Abyasa Yoga, ook een proefles of losse les, betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Abyasa Yoga.

Inschrijven
Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Aanmelden voor de les
De deelnemers dienen zich voor aanvang van de les aangemeld te hebben via info@abyasayoga.com, 06 26202377 of via de website. Afmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de les. De reden hiervan is dat als jij besluit niet te komen, een ander jouw plekje dan alsnog kan bezetten in onze kleine groepjes. Ook voor individuele lessen geldt dat men zich minimaal 24 uur van te voren dient af te melden. Mocht men zich niet of niet op tijd afmelden, is Abyasa Yoga genoodzaakt de leskosten toch in rekening te brengen.

Lidmaatschap
De strippenkaarten van 5 en 10 keer zijn respectievelijk maximaal 7 en 12 weken geldig. De maandkaart is 1 kalendermaand geldig vanaf de dag van overeenkomst
. De halfjaar kaart is 6 maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst. Bij zwangerschap of ziekte kan het lidmaatschap, in overleg met Abyasa Yoga, tijdelijk worden opgeschort. Abyasa Yoga behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Betaling
De betaling geschiedt voor of direct na de les. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekstelling is vereist en is Abyasa Yoga gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer het resterende bedrag desalniettemin verschuldigd, inclusief de kosten die samenvallen met de invordering van het openstaande bedrag.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de yogalessen bij Abyasa Yoga geschied op eigen risico. Dit betekent dat Abyasa Yoga niet aansprakelijk kan worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel van de deelnemers. Wij vragen onze deelnemers te luisteren naar hun eigen lichaam en om steun te vragen wanneer nodig. Ook voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen, voor, tijdens en na de les kan Abyasa yoga niet aansprakelijk worden gesteld. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk toegebracht wordt aan eigendommen van Abyasa Yoga of Sawadee Massage dienen te worden vergoed.

Annulering en wijzigingen
Abyasa Yoga behoudt zich het recht om (zonder opgave van redenen) lessen te annuleren, de indeling van lessen en lestijden, de locatie en data ten allen tijde te wijzigen. Ook wordt het recht behouden onze prijzen aan te passen. U wordt altijd van alle wijzingen op de hoogte gehouden.Onaanvaardbaar gedrag
Abyasa Yoga behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijke gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.